Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Giải pháp Bền vững Sáng tạo cho Giáo dục Đại học Xuất sắc

Chúng tôi đo lường thành công của mình thông qua tác động tích cực đến hiệu suất, tiến độ và xếp hạng học vấn của khách hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là chúng tôi tìm cách cung cấp “giá trị cộng thêm” lớn nhất cho các tổ chức và học viện dựa trên các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế.

Được tin cậy bởi các tổ chức hàng đầu thế giới

VỀ CHÚNG TÔI

CHÚNG TÔI LÀ AI

SPECS là một công ty tư vấn có trụ sở tại Anh, khuyến khích nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua việc cung cấp các giải pháp có liên quan, sáng tạo và bền vững, giúp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển học viện để tạo nên nền giáo dục đại học xuất sắc.

Dịch vụ của SPECS bao hàm toàn bộ phạm vi của các chuyên gia quốc tế đẳng cấp thế giới và các chuyên gia tư vấn bên ngoài, với danh mục đa dạng cho việc thiết kế và lãnh đạo các dự án phát triển điều hành phù hợp.

Dịch vụ

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Chúng tôi hỗ trợ như thế nào

ĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng nói gì về chúng tôi

2023 © SPECS. All rights reserved.