Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Lập kế hoạch Chiến lược & Đo lường Hiệu suất

Liên hệ

Lập kế hoạch chiến lược hướng tới các mục tiêu mong muốn và xác định hiệu suất được đo lường, cùng với đó Đo lường hiệu suất sẽ giuap nhìn lại các thành tích và đưa ra phản hồi để giữ cho kế hoạch chiến lược luôn đạt mục tiêu.

Lập kế hoạch chiến lược và Hiệu suất Đo lường là công cụ cơ bản giúp thiết lập các ưu tiên và phân bổ các nguồn lực trong môi trường thay đổi. SPECS có thể hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học với:

2023 © SPECS. All rights reserved.