Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Chất lượng & Hiệu quả học viện

Liên hệ

Nỗ lực và khả năng đánh giá thường xuyên hiệu quả của các tổ chức học thuật trong việc đạt được các sứ mệnh và mục đích cũng như sử dụng thông tin thu được để cải tiến liên tục là những chỉ số quan trọng về chất lượng học viện. Quá trình đánh giá yêu cầu thu thập và phân tích bằng chứng về sự phù hợp giữa sứ mệnh, mục đích và mục tiêu đã nêu của một tổ chức và các kết quả thực tế của các chương trình và hoạt động của tổ chức đó.

Để có thể lập kế hoạch, ra quyết định và phân bổ nguồn lực một cách sáng suốt, một học viện cần xác định mức độ và cách thức hoàn thành sứ mệnh và mục đích của mình. Hơn nữa, các học viện sẽ cần bằng chứng tài liệu hỗ trợ khẳng định chất lượng được thực hiện trong báo cáo tự nghiên cứu của họ và trong giao tiếp với các bên liên quan.

Trong khía cạnh này, SPECS có thể hỗ trợ khách hàng những điều sau:

2023 © SPECS. All rights reserved.