Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Quản trị trong Giáo dục đại học

Liên hệ

Quản trị Giáo dục Đại học là cách mà tất cả các trường đại học hoạt động. Cấu trúc quản trị của giáo dục đại học rất khác nhau trên toàn thế giới, nhưng các mô hình khác nhau ấy vẫn có chung đặc điểm phổ biến. Một trong những dịch vụ SPECS có thể hỗ trợ các trường đại học là kiểm tra mô hình hệ thống quản trị hiện tại và phát triển hiệu quả tốt hơn thông qua:

2023 © SPECS. All rights reserved.