Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Phát triển chương trình

Liên hệ

Phát triển chương trình học tập mới không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng mà một trường cao đẳng hoặc đại học riêng lẻ có thể tiến hành. Bài tập này thường bao hàm trong các nhiệm vụ khác, khái niệm học tập và trí tuệ, cũng như các quy trình liên quan đến phát triển, xem xét và phê duyệt các đề xuất chương trình mới chính thức, cũng như các phiên bản cho các chương trình hiện có. SPECS có thể hỗ trợ các tổ chức trong tất cả hoặc một phần của các nhiệm vụ này. Dịch vụ của chúng tôi trong khía cạnh này có thể bao gồm:

2023 © SPECS. All rights reserved.