Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Môi trường văn hóa nghiên cứu

Liên hệ

Ngày càng có nhiều yêu cầu về việc các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng một môi trường nghiên cứu văn hóa mạnh mẽ để tạo tính cạnh tranh toàn cầu cho các sinh viên nghiên cứu, nhằm nâng cao các ý tưởng đổi mới trong công nghệ, kinh doanh và khoa học.

SPECS sẽ hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học ở các khía cạnh sau:

2023 © SPECS. All rights reserved.