Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Training and Professional Development for the Academic Staff

Liên hệ

Đào tạo nhân viên học thuật và chuyên nghiệp Phát triển nhắm tới mục đích nâng cao sự xuất sắc trong phạm vi thực hành học thuật bằng cách phát triển các cá nhân và hỗ trợ cung cấp phát triển trong toàn trường.

SPECS có thể cung cấp dịch vụ này bằng cách xác định, thiết kế và cung cấp phát triển kỹ năng chuyên nghiệp trên tất cả các yếu tố của vai trò học tập. Thông qua việc tạo ra một cách tiếp cận toàn diện, phù hợp để phát triển, chúng tôi cung cấp các phương pháp thực hành sẽ nâng cao kỹ năng và sự phát triển trong các lĩnh vực chính sau:

2023 © SPECS. All rights reserved.