Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details

Được công nhận quốc gia và trên quốc tế

Liên hệ

Công nhận quốc gia là được cơ quan công nhận quốc gia công nhận các tổ chức giáo dục hoặc chương trình, còn công nhận quốc tế là được cơ quan công nhận độc lập nước ngoài công nhận cho các tổ chức giáo dục hoặc chương trình.

Bất kỳ tổ chức nào được công nhận quốc gia có thể nộp đơn xin công nhận quốc tế với cơ quan công nhận quốc tế. Cơ quan được công nhận bởi cơ quan giáo dục chính thức được trao ưu đãi về tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu về chất lượng.

Cả hai hình thức công nhận đều có tầm quan trọng như nhau theo các khía cạnh riêng của chúng, tuy nhiên, công nhận quốc tế mở ra chân trời lợi thế thương mại tốt hơn cho các tổ chức, để tiếp thu kiến ​​thức và ngôn ngữ, nâng cao chương trình giảng dạy với nội dung quốc tế và nhiều hoạt động khác.

Danh sách dưới đây trình bày một số khía cạnh chính trong công tác công nhận mà SPECS có thể hỗ trợ.

2023 © SPECS. All rights reserved.