Request Details

If you want to know more about our services and operations feel free to leave your contact details.

Contact Details
 • 20-22 Wenlock Rd Hoxton, London N1 7GU, UK
 • +44 78 1713 6376
 • info@specs-edu.com

Môi trường văn hóa nghiên cứu

 • Home
 • Môi trường văn hóa nghiên cứu

Liên hệ

Ngày càng có nhiều yêu cầu về việc các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng một môi trường nghiên cứu văn hóa mạnh mẽ để tạo tính cạnh tranh toàn cầu cho các sinh viên nghiên cứu, nhằm nâng cao các ý tưởng đổi mới trong công nghệ, kinh doanh và khoa học.

SPECS sẽ hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học ở các khía cạnh sau:

 • Phát triển/Xem xét Chiến lược Nghiên cứu.
 • Xây dựng Năng lực Nghiên cứu giữa đội ngũ giảng viên và sinh viên nghiên cứu thông qua các ấn phẩm học thuật quốc tế.
 • Xây dựng các giải thưởng Tiến sĩ về Triết học và các bằng Tiến sĩ.
 • Đào tạo và trang bị cho các nhà nghiên cứu các Kỹ năng Nghiên cứu cần thiết.
 • Hướng dẫn gây quỹ nghiên cứu thông qua quan hệ đối tác kinh doanh và tài trợ học thuật toàn cầu.
 • Phân tích nhu cầu công nghiệp trong mối quan hệ với tiềm năng nghiên cứu học thuật.

Chuyên mục

 • Không có chuyên mục

2023 © SPECS. All rights reserved. Developed by : SoftEmblems